Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO ROLNET.PL

Polityka prywatności stanowi realizację polityki informacyjnej firmy Rolnet Michał Kowalczyk wobec Użytkowników stron internetowych sklepu internetowego http://www.rolnet.pl/ („Sklep”, „Serwis”) we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych podanych podczas rejestracji.

Postanowienia ogólne

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do podjęcia odpowiednich działań Serwisu przed zawarciem umowy, w tym możliwości zrealizowania zamówienia. Przetwarzanie przez Firmę danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2014, poz. 1182 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013, poz. 1422 ze zm.).

Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych Użytkowników stron internetowych Serwisu jest właściciel i operator Serwisu firma Rolnet Michał Kowalczyk, ul. Brzezińska 60, 95-047 Jeżów, NIP: 728-183-77-90.

Z administratorem oraz operatorem Serwisu, można skontaktować się elektronicznie (mailowo): sklep@rolnet.pl, telefonicznie: 690-387-365 lub 690-387-355 oraz pisemnie pod wskazanym wyżej adresem.

Cel przetwarzania danych osobowych

Firma przetwarza dane przekazywane przez Użytkowników stron tylko i wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do prawidłowego działania Serwisu oraz dostarczania wartości i efektów, które są przewidziane zakresem funkcjonowania Serwisu, takich jak możliwość realizacji transakcji kupna-sprzedaży.

Ochrona przetwarzania danych osobowych

Strony Serwisu są zaopatrzone w odpowiednie środki bezpieczeństwa spełniające wymagania polskiego prawa, mające na celu ochronę danych pozostawionych pod kontrolą Firmy przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Zobowiązujemy się chronić wszelkie dane osobowe i informacje ujawnione nam przez użytkowników Serwisu zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Użytkowników Serwisu, w szczególności podane przez formularz kontaktowy, zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.

Firma przechowuje dane osobowe Użytkowników stron jedynie przez okres niezbędny (maksymalnie do 50 miesięcy) w zakresie realizacji zamówienia lub rozwiązania problemów, zapewnienia ulepszonych i nowych usług oraz zachowania zgodności z prawnymi wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów. Po tym okresie dane osobowe Użytkowników zostają usunięte ze wszystkich systemów.

Udostępnianie danych osobowych

Firma nie przekazuje (nie sprzedaje, nie udostępnia i w żaden sposób nie użycza) stronom trzecim danych dotyczących i podanych przez Użytkowników stron internetowych wyżej wymienionego Serwisu poza informacjami gromadzonymi i przetwarzanymi przez dostawców narzędzi analitycznych i statystycznych takich, jak np. Google Analytics („Dostawcy Usług Statystycznych”).

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych (ich poprawiania, usunięcia)

Każdy Użytkownik, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów wymienionych w punkcie „Udostępnianie danych osobowych”, w ramach korzystania z modułu „Newsletter”, wysłania zapytania poprzez znajdujący się w serwisie formularz kontaktowy, może się zwrócić bezpośrednio do Administratora Serwisu z prośbą o umożliwienie jej dostępu do nich, ich poprawienia lub usunięcia, przesyłając wiadomość na adres: sklep@rolnet.pl lub poprzez odnośnik w poszczególnych wiadomościach elektronicznych.

Użytkownik może w każdym czasie domagać się dostępu do przekazanych danych, ich poprawiania, zmiany jak również żądać zaprzestania ich przetwarzania, zwracając się pisemnie na adres Firmy: ul. Brzezińska 60, 95-047 Jeżów.

Informacje uzupełniające

Dane pozyskane w związku z analizą logów serwera wykorzystywane są jedynie w celach technicznych związanych z administracją Serwerem oraz do prowadzenia statystyk oglądalności stron internetowych.

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane Firma zachowuje i wykorzystuje tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Niniejsza polityka prywatności nie reguluje zasad prywatności podmiotów, do których odnośniki zostały umieszczone w obrębie stron internetowych Serwisu.

Jeżeli Użytkownik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mam prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. Zmiany będą publikowane na bieżąco wraz z informacją o ich dokonaniu.

Dodatkowe pytania dotyczące polityki prywatności na stronach internetowych Serwisu prosimy kierować na adres: ul. Brzezińska 60, 95-047 Jeżów.

Wszelkie informacje zawarte na stronach internetowych Serwisu są objęte prawem autorskim i nie mogą być kopiowane, dystrybuowane i w jakikolwiek inny sposób wykorzystywane bez pisemnej zgody ze strony Firmy.

Ostatnia aktualizacja polityki prywatności została dokonana w dn. 20.05.2018 r.

Szybkie płatności

image

Sklep internetowy na platformie SKY-SHOP Sklep internetowy
Proszę czekać ...

Informacja

Zalogowano poprawnie